Новини

GUNA НИСКОДОЗИРАНИ ЦИТОКИНИ – ЕДИН СЪВРЕМЕНЕН ПОДХОД В РЕВМАТОЛОГИЯТА С ДОКАЗАНА ЕФИКАСНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ

GUNA НИСКОДОЗИРАНИ ЦИТОКИНИ – ЕДИН СЪВРЕМЕНЕН ПОДХОД В РЕВМАТОЛОГИЯТА С ДОКАЗАНА ЕФИКАСНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ
В. Прокопиев 
Intellect Pharma, България
GUNA LOW DOSE CYTOKINES: A MODERN APPROACH IN RHEUMATOLOGY WITH PROVED EFFICACY AND SAFETY 
V. Prokopiev
Intellect Pharma, Bulgaria
Резюме. Нискодозираната медицина на GUNA за първи път използва нискодозирани интерлевкини, растежни фактори, невропептиди и хормони. GUNA нискодозираните цитокини са в концентрация от пико- и фемтограми и са обработени с технология, наречена секвенциална кинетична активация (SKA). Th1 и Th17 субредици трябва да са в баланс с Th2 субредица. При възпаление има повишение на секретираните от Th1 и Th17 инфламаторни (имуностимулиращи) цитокини IL-1, IL-6, TNF-, IL-17, INF-, IL-2, IL-8 и намаление на цитокините от Тh2 субредица. Обратно – при алергия има повишение в Th2 субредица с повишени IL-4, IL-5, IL-13. При остро възпаление се прилага GUNA anti-IL-1, при хронично – GUNA IL-10, а за контрол на автоимунното иницииране – GUNA IL-4. Известна и доказана е ролята на IL-1, IL-6, TNF- в патогенезата на остеоартроза, ревматоиден артрит, остеопороза. Клинично проучване показва, че GUNA нискодозирани anti-IL-1 и IL-10 са ефикасни при остеоартроза на ръката и коляното. Комбинацията от GUNA антиинфламаторни цитокини и GUNA антицитокини показва задоволителна ефикасност при поддържането на LDA или ремисия при ревматоиден артрит, постигната с bDMARDs. Безопасността е отлична. GUNA нискодозиран IL-10 и GUNA Osteobios ще запазят костната плътност при менопаузална остеопороза, а GUNA IL-10 ще помогне за успешното третиране на фибромиалгия. GUNA нискодозирана терапия, самостоятелно или в комбинация, подкрепя традиционните терапии, помага в контрола на субхроничното възпалително състояние. Нискодозираните цитокини могат да бъдат алтернатива при пациенти с противопоказания или странични действия към конвенционалните медикаменти.
Ключови думи: GUNA нискодозирани цитокини, Sequential Kinetic Activation (SKA), остеоартроза, ревматоиден артрит, остеопороза, фибромиалгия
Abstract. GUNA Low Dose Medicine uses at first time low dose interleukins, growth factors, neuropeptides and hormones. GUNA Low Dose cytokines are in concentration of pico- and femtograms and they undergo technology called Sequential Kinetic Activation (SKA). Th1 and Th17 subsets should be in balance with Th2 subset. There is a rise of the secreted by Th1 and Th17 inflammatory (immunostimulating) cytokines IL-1, IL-6, TNF-, IL-17, INF-, IL-2, IL-8 and reduction of Тh2 subset in inflammation. In opposite side: there is a rise in Th2 subset with increased IL-4, IL-5, IL-13 in allergy. It should be applied GUNA anti-IL-1 in acute inflammation, GUNA IL-10 in chronic inflammation and GUNA IL-4 for control of autoimmune initiation. The role of IL-1, IL-6, TNF- in pathogenesis of osteoarthritis, rheumatoid arthritis, osteoporosis is known and proved. Clinical trial shows that GUNA low dose anti-IL-1 and IL-10 are efficient in osteoarthritis of hand and knee. Combination of GUNA anti-inflammatory cytokines and GUNA anti-cytokines results in satisfactory efficacy in maintaining of LDA or remission obtained with bDMARDs in patient with rheumatoid arthritis. Safety is excellent. GUNA low dose IL-10 and GUNA Osteobios will keep bone density in menopausal osteoporosis and GUNA IL-10 will help for successful treatment of fibromialgia. GUNA Low Dose therapy, alone or in combination, supports traditional therapies, helps in subchronic inflammatory condition control. Low dose cytokines could be an alternative in patients with contraindications or adverse events with conventional drugs.
Key words: GUNA Low Dose cytokines, Sequential Kinetic Activation (SKA), osteoarthritis, rheumatoid arthritis, osteoporosis, fibromialgia

За пълната статия: СПИСАНИЕ ПО РЕВМАТОЛОГИЯ: 2017: БРОЙ 4

http://rheumatologybg.org/index.php/rheumatology-issues/155-rheumatology-2017-issue4