Клиничен опит

ЕФЕКТИВНОСТ НА ИНЖЕКЦИОННИЯ КОЛАГЕН GUNA MDS ПРИ БОЛНИ С ГОНАРТРОЗА, ПРОСЛЕДЕНИ КЛИНИЧНО И ЕХОГРАФСКИ

д-р Р. Несторова
проф. д-р Р. Рашков
д-р В. Решкова

Ревматологичен център „Св. Ирина” – София,
Клиника по Ревматология – МБАЛ „Св. Ив. Рилски”

Цел
В условията на открит клиничен опит клинично и ехографски е проследена ефективността на GUNA MD-KNEE +GUNA MD-MATRIX по отношение на болката, ставния оток и функционалната активност при гонартрозаIII-IV Rö стадий по Kellgren.

Високо-честотната ултрасонографияе утвърден образен метод  както  за диагностициране  на ставен оток, така и за мониториране на терапията.

Методи
Включени са 20 пациента на  възрастмежду 62 и 79 г.На всички е снет ставен статус,направена естандартна рентгенография  и  ултрасонографияна колянната става.

Пациентите попълват въпросници преди започване на лечението, на 60 ден и на 90 ден за оценка на болката при покой по 10-степенна VAS, оценка на болката при движение от пациента по 10-степенна VAS, оценка на алгофункционалния индекс на Lequesneза гонартроза и  оценка на ефикасността от пациента и от лекаря.

Артросонографията е извършена съсставен ехограф Mindray M5ивисоко-честотен линеарен  трансдюсер 8-12 MHz. Ехографските прегледи са преди лечението  и на 30 ден след приключването му .

Приложи се околоставно комбинацията от GUNA MD Knee и GUNA MD Matrix, 10 ампули в схема 2 седмици – по 2 апликации/седм. и 6 седмици – по1 апликация/седм.в  общ курс на лечение 8 седмици.

Резултати
Сигнификантно намалява както болката при покой, така и болката при движение, като противоболковият ефект се запазва  след края на лечението.

Налице е статистически значимо подобрение в алгофункционалния индекс на Lequesne.

65% от пациентите дават много добра и добра оценка  за ефикасност, което съвпада с мнението на лекаря.

60% от пациентите са без ставен оток 30 дни след края на лечението, доказано сонографски.

Изводи
Околоставното приложение на GUNA-MD при гонартроза III- IV Rö стадий повлиява сигнификантно болката, отока и функционалната активност на пациента, с което повишава качеството му на живот.

Ефективността на GUNA- MD продължава и след спиране на лечението.

Не се наблюдават странични реакции при приложението на GUNA-MD.

Една от най-честите причини за появата на  болка, нарушена трудоспособност, ограничена двигателна активност и влошено качество на живот e остеоартрозната болест с локализация в колянна става/ гонартроза/.

Честотата на заболяването е висока/  40% от пациентите са с тази локализация на остеоартроза/ , засягат се както млади, така и възрастни индивиди. Интерес  на проучването представлява първичната форма на гонартроза, III- IV Rö стадийпо Kellgren и Lawrence.(1-3)

Доказана прецизност  в диагностиката на гонартрозата и проследяването на ефекта от терапията има артросонографията/АСГ/.Освен високата диагностична стойност АСГимаи други  значителни преимущества пред останалитеобразни техники като например: динамичен преглед / по време на движение на изследваната става/,бързо изпълнение,липса на вторични негативни ефекти/ напр. йонизираща радиация/, възможност за повторяемост, липса на противопоказания,ниска цена.  АСГ оценявахрущялното покритие, синовията, ранни ерозии на ставните повърхности, вътреставния и околоставен оток, меките тъкани извън ставата – бурси, мускули, сухожилия, лигаменти, инсерции. Подходящ метод е за мониториране както хода на болестта, така и на терапията.(4-13)

Лечението с инжекционния колаген GUNA MDs е нова фармакологична концепция, която е основа на биотерапевтичната медицина, базираща се на синергичното действие на алтернативната и конвенционалната медицина. Става въпрос за един нов клон на медицинската наука – Физиологична Регулативна Медицина, която през последните години намира хиляди привърженици от елитните научни среди по целия свят.

Структурният протеин- колаген представлява 25-30%от цялата протеинова маса на кости, сухожилия, ставни капсули и мускули, лигаменти и фасции, зъби и серозни мембрани, кожа и екстрацелуларен матрикс. (Lynsenmeyer, 1991)

При гонартроза се разрушава фибриновата колагенова мрежа, поради  повишена активност на матриксните металопротеинази /колагенази, стромелизин и др./, които разграждат екстрацелуларния матрикс/ ЕЦМ/.

Действието на инжекционният колаген GUNA MDs e доказано в 7 клинични проучвания и е насочено към възстановяване на колагеновите структури на ставните тъкани/лигаменти, ставен хрущял, синовия/ и околоставните тъкани/ лигаменти, сухожилия, ставна капсула, бурси, мускули/.(14)         

GUNAМDs съдържа колаген,преработенот свински колаген /всеизвестен факт е, че свинският колаген е най-близък до човешкия/, с високо съдържание наGlycine /22,8%/,Proline /13,8%/,Hydroxyproline/13%/, т.е.колагенът е повече от 50%.

GUNA MDs Knee има лубрикантно действие, намалява физиологичната дегенерация на ставните и околоставни тъкани на колянната става, намалява ставния оток.

GUNA MDs Matrix подобрява функциите и регенерира  екстрацелуларния матрикс , активирайки клетъчните функции. Това води до ускоряване на оздравителния процес  чрез по-бързо разнасяне /дренажен ефект/ на отока.

Продуктите на GUNA MDs се прилагат локално/ околоставно, ставно,подкожно, вътрекожно и мускулно/ и притежават доказано висок тропизъм  към увредените колагенови структури, като ги регенерират и усилват, с което намалява болката при покой и движение. Липсата на странични действия /до момента не са съобщавани такива/ прави приложението на GUNA MDs безопасно.